Plan voor behandeling en beperking van risico’s

Beheersactiviteiten worden op alle niveaus geprioriteerd en gepland om de benodigde mitigerende maatregelen te implementeren, inclusief het bepalen van kosten en baten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Goedkeuring wordt verkregen voor aanbevolen acties en acceptatie van restrisico's en er wordt voor gezorgd dat uitgevoerde acties onder verantwoordelijkheid van betrokken proceseigenaar(s) vallen. De uitvoering van plannen wordt bewaakt en eventuele afwijkingen worden gerapporteerd aan het senior management.

1 Assets
Framework voor informatie risicobeheer Plan voor behandeling en beperking van risico’s Risicobeoordeling Risk Management

Template Risicomanagementbeleid

RM.01, RM.02, RM.03
Updated on 06/03/2024
SURF developed